NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF TAJIKISTAN

State Scientific Institution “Center for the Study of Glaciers”

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE INTERNATIONAL YEAR OF GLACIER PROTECTION 2025 AND THE CONTRIBUTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARTNERS TO THE IMPLEMENTATION OF THE UN RESOLUTION

 

INVITATION – PROGRAM

Partners

INVITATION

The Center for the Study of Glaciers of the National Academy of Sciences of Tajikistan invites you to participate in the International Scientific and Practical Conference on the theme “International Year for the Protection of Glaciers-2025” and the contribution of sustainable development partners to the implementation of the UN resolution. As part of the event, reports and presentation of scientific results in the field of glaciology on the most pressing topics of modern science, water management, climate change, global warming and its impact on glaciers are planned.

Event language: Tajik, Russian, English.

Form of participation in the conference – offline & online.

ZOOM link to join the conference:

https://us06web.zoom.us/j/87470633433?pwd=NkhxRmZiUk02YzRHMVhlY3FuQ2RlZz09

Conference ID: 874 7063 3433

Access code: 336222

 

OBJECTIVES OF THE CONFERENCE:

 • During the conference, search for ways of cooperation to achieve the ultimate goal of the declaration of declaring 2025 the “International Year for the Protection of Glaciers”;

 • evaluation of the process of glacier melting under the conditions of global warming;

 • results of the activities of the State Scientific Institution “Center for the Study of Glaciers of the National Academy of Sciences of Tajikistan” for 5 years of activity;

 • Development of a scientific plan for celebrating 2025 as the “International Year of Glacier Protection” in collaboration with sustainable development partners.

 • publication of conference materials.

MAIN DIRECTIONS OF THE CONFERENCE:

 • Declaring 2025 the International Year for the Protection of Glaciers as a foundation and improvement for the study of glaciers, as well as identifying the main means of protecting glaciers with sustainable development partners;

 • development of areas for cooperation with sustainable development partners. in celebrating 2025 as the “International Year for the Protection of Glaciers”;

 • study of the cryosphere, glaciers, snow cover and water resources;

 • impact of climate change on glaciers and snow cover;

 • modern methods of studying the cryosphere, glaciers and snow cover;

 • use of remote sensing and UAV data in the study of glaciers and snow cover;

 • natural disasters associated with glaciers, glacial lakes, snow cover and preventive measures to reduce possible damage;

 • hydrochemical radioisotope methods in the study of glaciers, snow cover and melt waters

DURING THE CONFERENCE, SCIENTIFIC ARTICLES WILL BE ACCEPTED FOR PUBLICATION IN THE SCIENTIFIC AND THEORETICAL JOURNAL “CRYOSPHERE”.

Materials for publication in the journal “Cryosphere” and in the collection must be sent to the address: cryos2021@gmail.com until May 20, 2023.

The finished version of the magazine “Cryosphere” and the collection will be sent to the e-mail of the conference participants.

 Sincerely,

Organising Committee

734025, Dushanbe, 33 Rudaki Ave. Tel: (+992) 2277749

E-mail: cryos2021@gmail.com

More information can be found on the website www.cryosphere.tj

 

Рӯзномаи конфронс – Қисми 1

Программа конференции – Часть 1

Workshop agenda – Рart 1

08.30

09.00

Бақайдгирии иштирокчиён

Регистрация участников

Registration of the participants

 
Т/р Вақт

Время

Time

Маърӯза

Тема

Theme

Баромадкунандагон

Выступаюшие

Speakers

1. 09.00

09.10

Ифтитоҳи конфронс

Открытие конференции

Opening of the conference

Намояндаи Раёсати Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва Маркази омӯзиши пиряхҳои АМИТ

Представители  НАНТ и Центра изучения ледников

Representative of the NAST Board and Center for Research of Glaciers

2. 09.10

09.20

Сухани ифтитоҳӣ ва баромад доир ба мавзуи “Дастовардҳои  марказ дар тӯли 5 соли фаъолият ва њамкорӣ оид ба иҷроиши соли 2025”

Вступительное слово и речь по теме “Основные достижения Центра за 5 лет и сотрудничества в аспекте реализации 2025. года”

Opening speech and speech on the topic “The main achievements of the Center for 5 years in the implementation aspect 2025

Қаюмов А. – директори МОП АМИТ

Каюмов А. – директор  ЦИЛ  НАНТ

Kayumov A. – Director of CRG NAST

3. 09.20

09.30

Видеофилм: Сафар ба Антарктида

Видео: Путешествие в Антарктиду

Video: Journey to Antarctica

4. 09.30

09.40

Моделсозии мувозинати тавозуни пиряхи Зулмарт дар шароити тағйирёбии  иқлим

Моделирование баланса массы ледника Зулмарт в условиях изменения климата

Modeling the mass balance of a glacier Zulmart in the conditions of climate change

Кабутов Хусрав-мудири шуъбаи мониторинги пиряхҳо, криосфера, глятсиология ва Гис технология

Кабутов Хусрав, начальник отдела мониторинга ледников, криосферы, гляциологии и ГИС технологии

Kabutov Khusrav, head of the department for monitoring glaciers, cryosphere, glaciology and GIS technologies

5. 09.40.

09.50

Ҳолати ҳозираи пиряхи ҳавзаи дарёи Ғунт

Современное состояние оледенения бассейна реки Гунт

The current state of glacier in the Gunt river basin

 

Наврузшоев Ҳофиз- ходими калони илмии МОП АМИТ

Наврузшоев Хафиз – старший научный  сотрудник ЦИЛ  НАНТ

Navruzshoev Hofiz – Senior Researcher, CRG NAST

6. 09.50

10.00

Гузаронидани экспедитсияҳои илмӣ таҳқиқотӣ дар ҳавзаҳои  дарёҳои ҳудуди  Ҷумҳурии Тоҷикистон

Проведение научных экспедиций и исследований в речных бассейнах Р.T.

Conducting scientific expeditions and researches in river basins of  R.T.

Восидов Фирдавс – мудири шуъбаи  экспедитсионӣ  ва таҳқиқотӣ

Восидов Фирдавс –  начальник отдела экспедиций и исследований

Vosidov Firdavs – head of department expeditions and research

 

7. 10.10

10.20

Омӯзиши пиряхҳои набзии ҳавзаи дарёи Обихингоб бо усули фосилавии зондиронӣ

Изучение пульсирующих ледников Бассейн реки Обихингоб с использованием метода дистанционного зондирования

Exploring pulse glaciers ofObikhingob river basin using the remote sensing method

Саидзода Хатича – ходими илмии МОП АМИТ

Саидзода Хатича – научный исследователь ЦИЛ  НАНТ

Saidzoda Khaticha – Researcher CRG NAST

 

  10.20

11.00

Кофе брейк

Coffee break

8. 11.00-

11.10

Мушоҳидаҳои гидрологӣ дар пиряхҳо

Гидрологические наблюдения на ледниках

Hydrological observations on glaciers

 

Ҳалимов Ардамеҳр – мудири шуъбаи гидрометеорология, ҳифзи пиряхҳо тағйирёбии иқлим ва адаптатсия

Халимов Ардамер – начальник отдела гидрометеорологии, охраны ледников изменения климата и адаптации

Khalimov Ardamer – head of the department of hydrometeorology, glacier protection, climate change and adaptation

9. 11.10

11.20

Селҳои пиряхӣ,  метеорологӣ вабаъзе омилҳо дар мисоли пиряхи Баралмос

Гляциальные сели и метеорологические факторы на примере ледника Барылмас

Glacial mudflows and meteorological factors on the example of a Barylmas glacier

Шомамаҳдов Алишо – ходими калони МОП АМИТ

Шомамахдов Алишо – старший научный сотрудник ЦИЛ НАНТ

Shomamahdov Alisho – Senior Researcher, CRG  NAST

10. 11.20

11.30

Арзёбии ҳолати пиряхҳои дарёи Оби занки аз шохоби дарёи Оби Хингоб аз соли 1994 то 2018 дар зондгирии фосилавӣ.

Оценка состояния ледников Реки Оби занки притока реки Оби Хингоу с 1994 по 2018 гг. по данным дистанционного зондирования.

Assessment of the state of the river glaciers Obi-Zanki of a tributary of the Obi-Hingou River from 1994 to 2018 using data of remote sensing.

Муслимов Қодир – лаборанти калони  МДИ МОП АМИТ

Муслимов Кадыр – старший лаборант ГНУ ЦИЛ НАНТ

Muslimov Kadyr – senior laboratory assistant CRG  NAST

11. 11.30

11.40

Маълумоти умумӣ ва тавсифи табиии пиряхҳои сангин

Общие сведения и природное описание каменных ледников

General information and natural description of rock glaciers

Убайдуллои Убайдулло – ходими калони илмии МДИ МОП АМИТ

Убайдуллои Убайдулло – старший научный сотрудник  ГНУ ЦИЛ НАНТ

Ubaidulloi Ubaidullo-  Senior Researcher,  CRG NAST

12. 11.40

11.50

Нақши пиряхҳои ҳавзаи дарёи Зарафшон дар ташаккули об ва захираҳои гидроэнергетикӣ

Роль ледников бассейна реки Зарафшан в формировании водных и гидроэнергетических ресурсов прилегающей територии

The role of glaciers in the Zаrafshan river basin in the formation of water and hydropower resources of the surrounding area

Боқизодаи Адлинисои  Боқимаҳмад— ходими илмии  МДИ МОП АМИТ

Бокизода Адлинисо Бокимахмад – научный сотрудник ЦИЛ НАНТ

Bakizoda Adliniso Bakimahmad – Researcher, CRG  NAST

13. 11.50

12.00

Таъсири тағйирёбии иқлим ба пиряхҳои ҳавзаи дарёи Каниз воқеъ дар болооби дарёи Кофарниҳон

Влияние изменения климата на ледники бассейна реки Каниз расположенного выше по течению реки Кофарниган.

Effects of the climate change on glaciers  of the Kanise River Basin  in upstream of the Kofarnigan River.

Давлатова Адолат- ходими илмии  МОП АМИТ

Давлатова Адолат- научный сотрудник ЦИЛ  НАНТ

Davlatova Adolat – ResearcherCRG  NAST

14. 12.00

12.10

Ҳолати имрӯзаи пиряхҳои ҳавзаи дарёи Фарқикуш воқеъ дар шохоби рости  дарёи Хингоб  бо усули зондиронии фосилавӣ

Современное состояние ледников в бассейне реки Фаркикуш в правом притоке реки Хингоб методом ДДЗ

The current state of glaciers in the Farkikush River basin  in the right tributary of the Khingob River by remote sensing method

Ғозиев Саидбек – ходими калони илмии МОП АМИТ

Гозиев Саидбек – старший научный сотрудник ЦИЛ и НАНТ

Goziev Saidbek – Senior Researcher, CRG  NAST

12.10

13.00

Хӯроки нисфирӯзӣ

ОБЕД

LUNCH


Рӯзномаи конференсия — Қисми 2 – Иштирокчиёни хориҷӣ

Программа конференции – Часть 2  – Зарубежные участники

Workshop agenda – Рart 2-  Foreign participants

Баромадҳо бо забони англисӣ

Speeches in English

 

The overall goal of the project CROMO-ADAPT (Cryospheric Observation and Modelling for Improved Adaptation in Central Asia) is to inform policy making, planning and implementation of adaptation measures in the water and risk management sectors in Central Asia, based on high quality cryospheric data (including glaciers, snow and permafrost), model predictions and long-term climate information services, in order to increase the resilience of the local population to climate change.

The project is implemented by the University of Fribourg in Tajikistan Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Kazakhstan. In Tajikistan a close cooperation is established with key national partners: the Center for the Study of Glaciers of the National Academy of Sciences of Tajikistan and the Agency for  Hydrometeorology under the Committee for Environment Protection.

The CICADA project and the subsequent CROMO-ADAPT project, funded by the Swiss Agency for Development and Cooperation, have been implemented since the first days of the establishment of the State Scientific Institution “Center for the Study of Glaciers of the Academy of Sciences of Tajikistan”. April 2023 marks the fifth anniversary of the organizationestablishment of the Center and five years of collaboration with the CROMO-ADAPT project.

As part of the celebration of the fifth anniversary of the Center, a number of events, conferences and seminars are planned. In this aspect, a joint scientific conference of the CROMO-ADAPT implementation group and the Center will be held, where the results of joint work will be summed up and the main directions for the implementation of this project in the future will be determined. This conference is also timed to coincide with the adoption by the United Nations of the fifth initiative of the Republic of Tajikistan to declare “2025 the International Year for the Protection of Glaciers”. As part of this initiative, the Center for Glacier Studies of the National Academy of Sciences has developed a Science Plan and Strategy for the International Year of Glacier Conservation, which also allows discussion of cooperation in this direction.

Building upon the achievements of the previous Swiss funded projects CATCOS I & II (Capacity Building and Twinning for Climate Observing Systems) and CICADA (Cryospheric Climate Services for improved Adaptation), which were mainly focused on installations for glacier monitoring and training of researchers and students, the new project CROMO-ADAPT will expand the past activities to new cryospheric variables such as permafrost and snow and will integrate them sustainably into national monitoring networks and develop specific Climate Services based on these new observations.

3h00-14h15 Session 1: Opening (Moderator:AbdulhamidKayumov& Tomas Saks)

Сессия 1: Открытие (Модераторы: Абдулхамид Каюмов и Томас Сакс)

Opening by CROMO-ADAPT lead from SDC Ali Neumann; Richard Chenevard(10’) Открытие CROMO-ADAPT руководителем SDC Али Нойманном; Ричард Ченевард(10’)
Martin Hoelzle / Tamara Mathys CROMO-Adapt results Year I and outlook to Year II(20’ + QA)

Результаты CROMO-Adapt первого года и перспективы на второй год (20’ + QA)

Joel Fiddes Perspectives for improved snow monitoring in Tajikistan (10’+ QA)

Перспективы улучшения мониторинга снега в Таджикистане (10’+ QA)

Abdulhamid Kayumov Towards comprehensive cryosphere monitoring in Tajikistan and cooperation (10’+ QA)

На пути к комплексному мониторингу криосферы в Таджикистане  и сотрудничеству(10’+ QA)

TajikHydromet Towards improved snow monitoring in Tajikistan (10’+ QA)

На пути к улучшению мониторинга снега в Таджикистане (10’+ QA)

14h15-15h00 Session 2: Discussion (Moderator: Tomas Saks)

Сессия 2: Дискуссия (Модератор: Томас Сакс)

Planned activities and expected outcomes

Запланированные мероприятия и ожидаемые результаты

15h00-15h30 Сoffee break     Перерыв на кофе
15h30-16h00 Session 3: Conclusions and Outlook (Moderator: Ali Neumann& TamaraMathys)

Сессия 3: Выводы и перспективы (Модераторы: Али Нойманн и Тамара Матис)

Martin Hoelzle / Tamara Mathys Milestones, meetings& next steps (15’)

Вехи встречи и следующие шаги (15 мин.)